zurücksetzen

Budense / Buda

Legatenkonzil; heute Budapest